barra

PROJECTE: PATRIMONI LOCAL
Equipaments, polítiques, gestió i disseny des de les perifèriesCICLE DE CONFERÈNCIES, REFLEXIÓ I TREBALL
Enric Franch efranch@efdpc.com


Espai d'encontre i de reflexió sobre el disseny i la cultura, l'art i l'arquitectura,
els museus, les politíques i la gestió.


Museus, patrimoni local i disseny. Introducció

Després de les extraordinàries acceleracions, no exemptes d'èxits, però també de tensions i conflictes, viscudes aquests darrers anys, ara, en un moment d'aturada i de crisi, cal reflexionar. Hem de posar sobre la taula les bondats i els dèficits d'algunes actituds dominants i la qualitat o les imperfeccions de molts dels projectes realitzats en aquests últims anys en l'àmbit de la cultura, més concretament dels museus i centres de gestió i atenció al patrimoni. Evidentment, hem de reflexionar també sobre l'adequació i eficàcia de les polítiques que els han fet possibles i n'han impulsat el desenvolupament.

La necessitat de modernitzar les antigues institucions i les seves infraestructures i el desig de proposar-ne de noves en un moment que es necessitava afirmar el nou Estat democràtic, créixer i desenvolupar-se per arribar als estàndards europeus ha fet realitat un nombre extraordinari de projectes.

Aquest creixement real enmig de la transformació que ha patit l'estructura social i econòmica, l'augment de la immigració, el canvi demogràfic, com també de l'impacte del mercat, de la cultura de masses, de la indústria de la comunicació i de l'entreteniment i del turisme ens han situat en un context ple de nous conflictes per resoldre, ple de contradiccions i de paradoxes.

L'evidència generalitzada que el coneixement i la cultura són factors determinants per al desenvolupament econòmic i l'equilibri social i territorial ha ajudat, també, a tirar endavant un gran nombre de propostes que han transformat el nostre entorn. Malauradament, però, moltes d'elles, perseguint un fàcil i ràpid pas endavant, s'han concretat malament o de forma parcial, produint uns problemes que requereixen, al meu entendre, una reflexió aprofundida.

Aquestes transformacions, que tenen una significació especial a tot l'Estat espanyol, i molt particularment en punts concrets de Catalunya, i a Astúries, van, però, acompanyades d'un clar deteriorament de l'esfera pública. Avui podem fàcilment veure, malgrat que l'horitzó immediat ha millorat substancialment, com els individus que es mouen fàcilment en el món pràctic i del consum, al mateix temps, abandonen la cultura de l'esforç, el compromís moral i la recerca de l'excel·lència. En el nostre entorn pròxim podem observar com, de mica en mica, es manifesta l'allunyament dels individus dels problemes comuns, s'escenifica el fraccionament de la comunitat i es posen en evidència nombroses crisis d'identitat tant individuals com col·lectives. Així, doncs, els homes, els ciutadans, cada vegada més tendeixen a replegar-se en ells mateixos o en grups aïllats, basant-se en els models i els valors visibles i identificables que els ofereix el mercat, un mercat que, per altra banda, tendeix a consolidar-se mitjançant fórmules de caràcter general i uniformadores que inevitablement transmet.

És per això que, conscients que aquestes transformacions generals han de ser integrades a situacions i problemes concrets i que per tant encara hi ha un llarg camí per recórrer, proposem un seguit d'encontres i activitats per confrontar idees i projectes per adquirir més experiència i millorar el nostre instrumental conceptual. Cal actuar sobre problemes reals i pròxims sense obviar que cal també reafirmar i reconstruir, a cada nova situació, un espai públic que funcioni com a territori comú per al desenvolupament intel·lectual i moral dels individus, per tal que aquests, acceptant les seves diferències, es constitueixin en una comunitat en què cadascú s'identifiqui i pugui viure creativament.

En aquesta situació el paper dels museus i del patrimoni i de l'exposició dels materials que vetllen i dels actors que hi actuen, dels treballs que produeixen i de les pròpies institucions és fonamental.

Ara és l'hora de reflexionar críticament per preparar el camí i buscar noves polítiques, nous instruments i productes i també, per assegurar l'excel·lència de les realitzacions immediates que inevitablement, si volem prosperar i millorar, haurem de fer.

Avui encara, el problema del desenvolupament local, les tensions entre els models que funcionen a les grans ciutats i les fórmules específiques que cal aplicar en els petits territoris, anomenats equivocadament perifèrics, és una qüestió per resoldre. La definició i la gestió del patrimoni de les comunitats particulars, i sobretot la seva selecció, representació i integració és una qüestió, també, bàsica. Com també ho és el problema i el control de l'impacte de les realitats humanes diferents, sigui temporalment com és el cas del turisme, o sigui permanentment, com és el cas de les minories immigrades. Totes aquestes són qüestions que cal tractar sense por i amb profunditat. També cal aclarir el rol que tenen les institucions públiques en tot això i la responsabilitat i les conseqüències de la participació de tots els individus que constitueixen cada comunitat. Cal apropar-se a cadascuna i al conjunt d'aquestes situacions i, per descomptat, cal reflexionar-hi. Sobretot, cal entendre la funció que té la imatge que prenen tots aquests fenòmens en la mesura que es concreten i com aquesta es realitza i s'integra socialment en el procés de la seva exposició pública.

Totes aquestes qüestions, que tenen una dimensió múltiple, representen problemes de disseny, de comprensió i de coneixement de la història i del medi natural, de l'entorn cultural i natural específic en cada cas, del territori, i de representació i de recepció, totes són evidentment problemes culturals, però també, són problemes econòmics, polítics i de gestió.

Amb l'objectiu, doncs, d'avançar en aquesta direcció proposem un conjunt d'activitats de reflexió orientades a discutir totes aquestes qüestions generals, en aquest cas, però, volem que es concretin referint-se a problemes, experiències i situacions reals.

Punt de partida

El punt de partida de les trobades que proposem és Cardona i el convenciment del seu alcalde de posar en un lloc rellevant la reflexió necessària sobre el patrimoni i el seu potencial transformador i dinamitzador per al poble i la seva comunitat. L'objectiu és aconseguir donar continguts conceptuals i generar instruments adequats per resoldre i tirar endavant els projectes i les infraestructures que cal fer-hi i al mateix temps aglutinar un conjunt de tècnics, professionals i polítics interessats en reflexionar sobre les qüestions que ens ocupen per tal d'acumular coneixements i experiència per millorar els projectes i poder treballar amb més seguretat.

El conjunt de la proposta d'activitats ve avalada per:

Museu Torre Balldovina,
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.
Ayuntamiento de Gijón.

Associació de Museòlegs de Catalunya.

Esperem que en el futur col·laborin altres institucions.

Proposta

L'eix central de la proposta és un cicle de trobades amb lectures a l'entorn d'un seminari intens. Cada trobada es desenvoluparà sobre una problemàtica prefixada i a tres nivells:
I. Exposició dels temes marc; especialistes d'àmbit internacional; dues ponències.
II. Presentació de problemes concrets a partir d'un “cas d'estudi” segons un projecte real executat; conductor i grup de treball reduït; documentació preparada.
III. Discussió, resum i conclusions; publicació i difusió dels materials de treball i de les conclusions.

El treball que cal desenvolupar es proposa a partir de la presentació d'un material prèviament seleccionat i de la discussió de problemes generals detectats. Es concreta sobre la problemàtica específica que planteja un projecte concret i específic de cada lloc. L'objectiu principal, a més d'ampliar el coneixement teòric, és avaluar globalment i críticament el treball realitzat en el cas d'estudi, tot posant en evidència els conflictes que arrossega i els resultats obtinguts a fi i efecte d'acumular experiència i informació per a pròxims projectes.

Aquest format es repetirà a cada localitat diferent. La voluntat dels organitzadors és de repetir i donar continuïtat a l'activitat constituint així un cicle i un treball en procés.

La freqüència ideal de les convocatòries, tenint en compte els components del grup promotor, serà de dues activitats a l'any.

La trobada de treball es farà en un lloc singular que permeti fer-hi coincidir els participants confortablement. A Cardona es proposa el conjunt històric del Castell i la Col·legiata de Sant Vicenç i l'Hotel Parador. A Santa Coloma podria ser el monestir de Sant Jeroni de la Murtra o el monestir de Santa Maria de Montalegre, ambdós pròxims a la ciutat.

El format de les trobades, l'equip de treball i el producte

Ponències i tallers/seminaris. Programa.

Primer dia

Sessions del matí.
· Benvinguda.
Presentació del lloc de trobada, del tema de treball, del projecte escollit i de la seva problemàtica.

Conferències marc.
· Lectura I
· Lectura II. Taules rodones.

Sessions tarda.
· Cas d'estudi.

Presentació del projecte. Discussió del treball i de la seva situació. Presentació de problemes específics, comentaris sobre les solucions i els resultats obtinguts. Discussió.

Nit.
· Sopar. Vetllada nocturna. Concert/Cine fòrum


Segon dia

Sessions del matí.
· Temes de treball I,II i III. Presentació i seminari.
· Taula de discussió. Tres punts de vista.
· Sessió conclusiva. Presentació de les conclusions. Discussió.

Migdia.
· Dinar. Comiat.

Convocatòries independents, programa en col·laboració

Cada convocatòria es farà des de la institució responsable i es durà a terme de manera independent. En tots els casos els programes es proposaran d'una manera consensuada i coordinada. L'encarregat del projecte d'activitats és qui ha de gestionar un programa de continguts a la mida de la situació i de tothom.

El tema de treball, tant a nivell general com en relació amb els problemes específics i el cas particular triat, per cada convocatòria definirà els objectius conceptuals de les sessions i atorgarà coherència al conjunt de les activitats. Les diferents convocatòries tindran un lema comú i una imatge gràfica que doni sentit d'unitat al conjunt.

Com a punt de partida proposem una primera convocatòria per a la presentació del cicle, provar el model estudiat i proposar un programa d'encontres conjunt.

Participants i assistents

Els participants se seleccionaran d'acord amb el lloc, el cas d'estudi triat i el lema proposat. Els ponents excepte els ponents de les conferències marc que se'ls obsequiarà amb una minuta- no rebran cap remuneració econòmica. En tots els casos estaran lliures de despeses i se'ls assegurarà una difusió important del seu treball.

Els assistents pagaran una petita matrícula per cobrir les despeses bàsiques. La matrícula els donarà dret a tota la informació preparada prèviament i a les publicacions posteriors. Aquests materials es pagaran a preu de cost.

Activitat complementària
Premi-exposició
“L'exposició del patrimoni local”

Una comissió d'experts donarà un premi sense valor econòmic al treball realitzat que tingui un millor nivell dels presentats i seleccionats.
El marc de la convocatòria es concretarà a partir dels paràmetres següents:
· Projectes realitzats orientats a la consolidació del patrimoni local.
· Treballs que integrin història, cultura, natura, territori, comunitat, disseny i gestió.
· Propostes que busquin l'excel·lència a partir de la qualitat científica, la seva adequada exposició i el valor de la seva formalització. També se'n valorarà la capacitat d'establir models de referència.

El premi comportarà l'exposició pública del treball en format mostra itinerant i la seva difusió.

Documentació de treball

Per tal que els assistents puguin participar activament a l'encontre se'ls facilitarà un dossier en forma d'arxivador amb el programa detallat de les sessions, informació sobre els participants, resum de les intervencions, objectius i mètode de treball, bibliografia, textos orientatius, una selecció d'articles i/o capítols de publicacions, materials gràfics, notícies, etc.

Publicacions
Quaderns, Projecte: Patrimoni Local

Les idees i els treballs desenvolupats requereixen, perquè tinguin sentit, la publicació i difusió.
Per aprofitar tot l'esforç fet el treball realitzat es publicarà en els blocs següents:
Bloc I
Conferències marc I i II
Bloc II
Presentació general del projecte de treball seleccionat. Cas d'estudi. Documents preparats per treballar en els taller/seminari. Conclusions.
Bloc III
Presentació dels problemes específics tractats. Temes de treball I, II i III. Síntesi dels resultats. Conclusions.
Bloc IV
Premi “L'exposició del Patrimoni local”.
Selecció de treballs. Projecte premiat.
Catàleg de l'exposició.
Aquestes publicacions tindran un format de baix cost; edició digital, cartró i paper reciclat i enquadernació a “l'americana”.

Web, Projecte: Patrimoni Local

Per assegurar la difusió dels materials preparats i obtinguts en les diferents intervencions i garantir la continuïtat dels treballs de reflexió es disposarà de connexió a la xarxa. Es pretén així aconseguir un intercanvi d'idees i informació estimulant, que s'hi puguin expandir i difondre els continguts i les preocupacions tractats i sorgits a cada encontre.

Equip de treball
(A concretar)

· Director del projecte.
· Coordinació i secretaria.
· Conductors del seminari taller.
· Adjunts. Preparació de la documentació de treball i redacció.
· Editor de les publicacions.
· Maquetació i preparació tècnica de les edicions i dels elements de difusió. Realització gràfica.

Promotors del projecte

Ramon Sagués.
Museu Torre Balldovina.
Santa Coloma de Gramenet.

Pilar González Lafita.
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.
Gijón.

Carme Clusellas
Associació de Museòlegs de Catalunya.

Comitè científic assessor

Giovanni Pinna.
Exdirector del Museo di Storia Naturale de Milà.

Martí Boada.
Dr. Ciències Ambientals.

Juaco López.
Director del Muséu del Pueblu d'Asturies.

Gabriel Alcalde.
Director de l'Institut de Patrimoni Universitat de Girona.

Xavier Roiger.
Director del Màster de Patrimoni de la Universitat de Barcelona.
(Per confirmar)

Agustí Alcoberro
Museu d’Història de Catalunya

Carme Clusellas
AMC (Associació de Museòlegs de Catalunya)

Assessors de polítiques institucionals

Diputació de Barcelona.
Institut de Cultura i Patrimoni.
Carles Vicente i Guitart.

Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
(Per decidir)

Treballs previs

Per tirar endavant aquesta proposta, a més a més de concretar l'estructura organitzada, el pressupost i les col·laboracions és necessari dissenyar i desenvolupar la imatge gràfica i el pla de comunicació del conjunt i de cada activitat. El punt de partida que es proposa és la solució donada per Cardona.

Programes concrets per a cada sessió. Pressupostos

En un document a part es presenta la proposta concreta per a Cardona. Posteriorment es desenvoluparà el programa per a Santa Coloma de Gramenet i per a Gijón.

Col·laboracions

Revista, Nuova Museologia, Milà.
Associazione Italiana di Studi Museologici.
Area di Ricerca Ambiente e Territorio. Instituto di Ricerca Ires-Regione Piemonte. (Per confirmar)
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. Universitat Autònoma de Barcelona. (Per confirmar)